facebook
CSR

Nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu

 

Jesteśmy firmą działającą na terenie całej Polski. Rozumiemy edukacyjny, społeczny, ekologiczny i ekonomiczny wpływ naszej działalności biznesowej – dlatego angażujemy się w działania CSR.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) – to odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekologicznej i przyrodniczej, to wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz takie zarządzanie firmą, w której priorytetem jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym.

Wiarygodność w relacjach biznesowych

 

W kontaktach z naszymi Klientami i partnerami priorytetem jest uczciwe informowanie o naszych usługach, produktach oraz zasadach współpracy i wynagrodzenia. Naszą odpowiedzialność widzimy w dostarczaniu usług najwyższej jakości oraz dochowaniu wszelkiej staranności w działaniach realizowanych na rzecz naszych Klientów i partnerów biznesowych. Troska o uczciwe i jasne zasady współpracy jest dla nas fundamentem budowania relacji w ramach firmy – jak również w działaniach pozabiznesowych. Z tych względów nasza praca opiera się na trzech filarach, które wytyczają nam sposób działania i budują wzajemne zaufanie: praktyczność, profesjonalizm, proaktywność.

Troska o pracowników

 

Nasza odpowiedzialność wobec pracowników zaczyna się już w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Na wszystkich etapach współpracy wdrażamy transparentne procesy takie jak: jasny dla kandydata proces rekrutacji, proces wdrażania nowego pracownika oraz dostarczanie informacji o możliwościach rozwoju. Dbamy o stałe podnoszenie kompetencji pracowników oraz wspieranie ich w dążeniu do sukcesów. Dbamy o partnerskie relacje, jak najlepszą atmosferę oraz o wygodę i estetykę miejsca pracy – tak, aby nasi pracownicy czuli się komfortowo. Jesteśmy elastyczni jeśli chodzi o miejsce i czas pracy – obdarzamy naszych pracowników i współpracowników zaufaniem oraz dużą swobodą działania.

Zaangażowanie społeczne

 

Od wielu lat włączamy się w lokalne inicjatywy związane ze wsparciem różnych grup społecznych, instytucji i organizacji pozarządowych. Szczególnie bliskie są nam działania wyrównujące szanse osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodzieży oraz kobiet wchodzących na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Dodatkowo rozwijamy naszą współpracę z uczelniami wyższymi oraz szkołami – zarówno w celu dokształcania uczniów i studentów, jak również w celu podnoszenia atrakcyjności, innowacyjności i efektywności nauczania przez kadrę dydaktyczną (np. poprzez wprowadzanie autorskich pomocy naukowych lub trenerskich technik prowadzenia zajęć edukacyjnych).

Dbałość o środowisko

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to również codzienna troska o wpływ na nasze środowisko. Jesteśmy w pełni świadomi, że nasza firma i każdy z nas wpływa na ekologię otoczenia i dlatego podejmujemy działania, mające na celu zarządzenie tym wpływem. Zależy nam na budowaniu ekologicznej postawy w codziennej pracy firmy oraz u naszych pracowników. Czynnie wspieramy akcje i instytucje, które dbają o działania na rzecz poprawy klimatu oraz promują zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych i realizują walkę z zaśmiecaniem przyrody, a w ramach naszego kraju przyczyniają się do lepszego zarządzania zasobami naturalnymi poprzez sadzenie drzew.

Kogo i co wspieramy

Ekobiuro – papier

 

W naszej branży papier wykorzystywany jest nie tylko do celów biurowych, ale również do druku skryptów i materiałów edukacyjnych oraz do realizacji różnego typu ćwiczeń na zajęciach szkoleniowych. Dlatego w ramach naszej odpowiedzialności za środowisko używamy wyłącznie papieru, który jednocześnie posiada certyfikaty FSC i Ecolabel.

Certyfikat pozarządowej organizacji Forest Stewardship Council oznacza, że drewno na papier było pozyskiwane przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. Natomiast certyfikat Ecolabel informuje, że proces produkcji był zgodny z wymogami ekologicznymi ustanowionymi przez Unię Europejską i każdy etap cyklu życia produktu ma ograniczony do minimum wpływ na środowisko.

Życie na lądzie-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmDziałania w dziedzinie klimatu-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmDodatkowo, wykorzystujemy papier z recyklingu – najchętniej wyprodukowany w 100% z makulatury. Jednocześnie zachęcamy naszych pracowników do składowania zużytych kartek, które zostały jednostronnie zadrukowane – umożliwia to ponowne wykorzystanie czystej strony do notatek lub wydruków próbnych. Ponadto przy wyborze drukarek zwracamy szczególną uwagę na możliwość dwustronnego drukowania.

Ekobiuro – baterie

 

Różnego typu baterie wykorzystywane są w rozmaitych urządzeniach – zaczynając od pilota do projektora, poprzez bezprzewodowe myszy komputerowe, a kończąc na kontrolerach do VR lub krótkofalówkach, które wykorzystujemy w naszych szkoleniach.

Nie wszyscy wiedzą, że jedna niewielka, guzikowa bateria jest w stanie zanieczyścić 50 tysięcy litrów wody. Natomiast jedna źle zutylizowana bateria alkaliczna trwale skazi 1 m3 gleby. Dlatego każde zużyte ogniwo może być szkodliwe dla przyrody i człowieka. Zawarte w bateriach toksyczne metale, jeśli trafiają do środowiska wraz z innymi odpadami komunalnymi, przedostaną się do gleby, powietrza i wód, a następnie do organizmów roślin, zwierząt i ludzi.

Życie na lądzie-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmDziałania w dziedzinie klimatu-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmW ramach społecznej odpowiedzialności za środowisko w naszym biurze umieściliśmy specjalny pojemnik umożliwiający zbiórkę zużytych baterii – zarówno tych wykorzystanych w firmie, jak i tych, które pracownicy mogą przynieść z domu. Następnie zużyte baterie są dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dodatkowo, jeśli tylko to możliwe, zamiast baterii alkalicznych stosujemy akumulatorki, które poprzez możliwość wielokrotnego ładowania ograniczają ilość odpadów.

Opieka medyczna dla pracowników

 

W miarę naszych możliwości dokładamy wszelkich starań, aby dbać o jak największy komfort pracy oraz dobre zdrowie i jakość życia naszych pracowników. Dlatego jednym z działań jest wprowadzenie w naszej firmie pakietu medycznego, z którego – w ramach benefitu – mogą bezpłatnie skorzystać wszyscy pracownicy zatrudnieni w sposób ciągły ponad 3 miesiące.

W ramach pakietu medycznego zagwarantowany jest nieodpłatny dostęp do 10 lekarzy specjalistów, do 42 badań laboratoryjnych oraz do skorzystania z 62 badań diagnostycznych i 15 rodzajów zabiegów ambulatoryjnych. Dodatkowo każdy pracownik raz w roku może bezpłatnie zaszczepić się przeciwko tężcowi oraz przeciwko grypie sezonowej.

Wzrost gospodarczy i godna praca-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmDobre zdrowie i jakość życia-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmWierzymy w to, co robimy – to pierwsze zdanie z motta naszej firmy. Wierzymy, że nasze działania przynoszą wymierne korzyści, a zdrowie to jedna z nielicznych rzeczy w życiu, w którą bezdyskusyjnie warto inwestować.

Karta różnorodności

 

Wierzymy w nowoczesne technologie rozwoju i różnorodność na każdym poziomie działania. Wiemy, że każdy człowiek niesie w sobie piękno i niewyobrażalnie duży potencjał możliwości, które warto pielęgnować.

Z tych też powodów staliśmy się 274 sygnatariuszem Karty Różnorodności koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta-Różnorodności-VR-Training-szkolenia-dla-firm-warsztaty-kursy-coaching-zarządzanie-motywacja-komunikacja-biznes-integracja-szkolenia-CSRRówność płci-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmDyplom-sygnatariusza-Karty-Różnorodności-VR-Training-szkolenia-dla-firm-warsztaty-kursy-coaching-zarządzanie-motywacja-komunikacja-biznes-integracja-szkolenia-team-building-CSRKarta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej. Jest ona zobowiązaniem, podpisywanym przez pracodawców, którzy decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Fundacja Aktywizacji i Integracji

 

W ramach naszego postrzegania społecznej odpowiedzialności biznesu od wielu lat wspieramy Fundację Aktywizacji i Integracji. W ramach współpracy na poziomie edukacyjnym i coachingowym wspieramy projekty, które: aktywizują osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym lub bezdomnością. Za pośrednictwem fundacji bezpośrednio pomagamy młodzieży wychodzącej z pieczy zastępczej i/lub z niepełnosprawnościami oraz czynnie wspieramy kobiety, które wchodzą na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Dobre zdrowie i jakość życia-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmKoniec z ubóstwem-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmFundacja-Aktywizacji-I-Integracji-podziękowanie-VR-Training-CSR-szkolenia-dla-firm-warsztaty-kursy-coaching-zarządzanie-motywacja-komunikacja-biznes-integracja-edukacjaW ten sposób, na skalę naszych możliwości, wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ takie jak: walka z ubóstwem; dobra jakość życia i promocja dobrobytu; dobra jakość edukacji i promocja uczenia się przez całe życie; równość płci na rynku pracy i w innych aspektach oraz zatrudnienie i godna praca dla wszystkich ludzi.

Wzrost gospodarczy i godna praca-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmRówność płci-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmDobra jakość edukacji-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmDodatkowo wpieramy inne statutowe działania fundacji – takie jak: zajęcia dla seniorów oraz dzieci i młodzieży; warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami; a także inne projekty, które wpływają na polepszenie jakości życia i dobrostanu społeczności lokalnej.

Nasza pszczela rodzina

 

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz Komisja Europejska, oceniają w Czerwonej Księdze, że w Europie, blisko jednemu gatunkowi pszczół na dziesięć grozi wyginięcie, zaś liczebność populacji 37% gatunków maleje. Przy czym statystyka ta nie uwzględnia 56,7% gatunków, ponieważ brakuje na ich temat szczegółowych danych.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi, liczebność owadów maleje na całym świecie. Zespół Masowego Ginięcia Pszczoły Miodnej (CCD, Colony Collapse Disorder) opisano po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych jako zespół chorobowy o nieustalonych przyczynach.

Działania w dziedzinie klimatu-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmul-pszczela-rodzina-pszczoła-miodna-VR-Training-CSR-szkolenia-dla-firm-warsztaty-kursy-coaching-zarządzanie-motywacja-komunikacja-biznes-integracja-edukacjaWedług Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) 95% żywności na całym świecie zapewnia 100 gatunków roślin uprawnych. Jednocześnie aż 75 z nich wymaga zapylania przez pszczoły. Polskę zamieszkuje około 470 gatunków pszczół, ale tylko pszczoła miodna daje miód i pozostaje pod opieką pszczelarzy.

Życie na lądzie-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmpszczoły-pszczela-rodzina-ul-pszczoła-miodna-VR-Training-CSR-szkolenia-dla-firm-warsztaty-kursy-coaching-zarządzanie-motywacja-komunikacja-biznes-integracja-edukacjaBiorąc to wszystko pod uwagę objęliśmy swoim patronatem pszczelą rodzinę. Nasze pszczółki dostały nowy ul, aby w komfortowych warunkach mogły się krzątać i rozwijać swoją współpracę z roślinami owadopylnymi – które w naszej szerokości geograficznej stanowią około 78% wszystkich gatunków.

Sprzątanie Świata

 

Śmieci to jeden z największych problemów obecnych czasów, który destrukcyjnie wpływa na środowisko i całą biosferę – a przez to również na każdego człowieka.

Wszechobecny mikroplastik – to cząsteczki, których wymiary nie przekraczają 5 mm, a mniejsze niż 1 μm to nanoplastik. Przedostaje się on do środowiska, między innymi, jako skutek rozpadu różnego rodzaju śmieci z tworzyw sztucznych, które zostały bezmyślnie wyrzucone przez człowieka do naszego otoczenia – jak chociażby papierek od cukierka, który może rozkładać się setki lat.

Życie na lądzie-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmDziałania w dziedzinie klimatu-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmPrzykładowo: guma do żucia rozkłada się 5 lat; niedopałek papierosa z filtrem, w którym są cząsteczki plastiku do 10 lat; opona 50–80 lat; torebka foliowa 100–400 lat; jednorazowa pielucha dziecięca 450 lat, a plastikowa butelka od 100 do nawet 1000 lat. Jednocześnie każdy z nas może mieć swój mały wpływ na obniżenie zanieczyszczenia środowiska.

Jednym z takich sposobów jest akcja „Sprzątanie Świata”, która jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. W Polsce akcję koordynuje Fundacja Nasza Ziemia.
My, jako firma, również dołączyliśmy do tej akcji oraz zachęcamy inne, współpracujące z nami firmy i organizacje do wspólnego sprzątania naszego wspólnego świata.

Sadzimy drzewa

 

W każdej minucie z powierzchni Ziemi znika las naturalny, którego wielkość można porównać do 36 boisk do piłki nożnej, a co 3 lata wycinane są lasy tropikalne o powierzchni Polski – alarmują ekolodzy i przyrodnicy.

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie na tlen dla ponad 2500 ludzi. Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób. Rośliny drzewiaste wchłaniają CO2 z atmosfery – łagodząc efekt cieplarniany i stabilizując klimat na Ziemi.

Życie na lądzie-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmDziałania w dziedzinie klimatu-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firm

Drzewa produkują też największą spośród wszystkich roślin lądowych ilość substancji organicznych, które są pokarmem dla ludzi i zwierząt oraz głównym budulcem ich ciał. Rośliny drzewiaste stanowią najważniejszy składnik lasów, tworzą środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a ich obecność i stan zdrowia ma wpływ na różnorodność biologiczną środowiska naturalnego. Przyczyniają się do obiegu wody na Ziemi, dając drewnu oraz produktom z drewna właściwości higroskopijne – wchłaniając i uwalniając wodę.

Rozumiejąc jak bardzo pozytywnie wpływają rośliny drzewiaste na klimat oraz życie na lądzie postanowiliśmy dołożyć swoją cegiełkę i zacząć sadzić drzewa.

Wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) to plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu nasza firma zobowiązuje się do realnych działań i wsparcia dla 8 z 17 celów określonych przez ONZ – jednocześnie utożsamiamy się ze wszystkimi 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmWzrost gospodarczy i godna praca-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmDobra jakość edukacji-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firmMożna powiedzieć, że niektóre cele wypływają w sposób naturalny w naszego funkcjonowania. Jako aktywnie działająca firma przyczyniamy się, na miarę naszych możliwości, do wzrostu gospodarczego. Nasze usługi szkoleniowe, kursy i projekty rozwojowe niewątpliwie wpływają na jakość edukacji i promują uczenie się przez całe życie. Wreszcie, jako pierwsza w Polsce firma wykorzystująca wirtualną rzeczywistość w szkoleniach miękkich – promujemy innowacyjność i nowoczesne technologie rozwoju w zakresie edukacji oraz tworzymy autorskie narzędzia szkoleniowe.

Są też cele, których realne wsparcie wymagało od nas specjalnych działań, zaangażowania wykraczającego poza obszar naszej codziennej działalności lub chociażby skupienia większej uwagi na otaczających nas aspektach życia. Z tych działań jesteśmy wyjątkowo dumni, ponieważ wierzymy w to, co robimy i wierzymy, że każdego dnia możemy być jeszcze lepsi!

Koniec z ubóstwem-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firm

Dobre zdrowie i jakość życia-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firm

Dobra jakość edukacji-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firm

Równość płci-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firm

Wzrost gospodarczy i godna praca-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firm

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firm

Działania w dziedzinie klimatu-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firm

Życie na lądzie-ONZ-VR Training-szkolenia-dla-firm

Jesteśmy poważną i odpowiedzialną firmą – dlatego nasze szkolenia, warsztaty oraz kursy objęte są ochronną polisą ubezpieczeniową.

google logo
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
linkedin logo